BHASMA-PISHTI

MEDICINE NAME  : MALLA SINDUR

USED FOR  : -


Sr. No Product Name Used For Trade Price Retail Price
1 KG 250 GM 100 GM 1 KG 250 GM 100 GM
1 YASHAD BHASMA - 1500.00 400.00 180.00 2025.00 540.00 243.00
2 VAIKRANT PISHTEE - 4000.00 1050.00 450.00 5400.00 1417.00 607.00
3 VAIKRANT BHASMA - 4000.00 1050.00 450.00 5400.00 1417.00 607.00
4 VANG BHASMA - 3400.00 900.00 400.00 4590.00 1215.00 540.00
5 TANKAN BHASMA (SUHAGA) - 800.00 225.00 90.00 1080.00 303.00 121.00
6 TRIVANG BHASMA - 2500.00 850.00 400.00 3380.00 1150.00 540.00
7 TAMRA BHASMA - 7000.00 2000.00 900.00 9450.00 2700.00 1215.00
8 SANGEJRAHAT PISHTEE - 250.00 85.00 40.00 338.00 115.00 54.00
9 SANGEJRAHAT BHASMA - 300.00 85.00 50.00 405.00 114.00 68.00
10 SANGEYSHAV BHASMA - 1600.00 400.00 165.00 1890.00 540.00 222.00
11 SPHATIKA BHASMA (FITKARI/SHUBHRA) - 600.00 175.00 80.00 810.00 236.00 108.00
12 SHANK BHASMA - 300.00 85.00 50.00 405.00 114.00 67.00
13 SWARNAMAKSHIK BHASMA - 1400.00 400.00 165.00 1890.00 540.00 222.00
14 PRAVAL PISHTEE (SANKH) - 10000.00 2600.00 1200.00 13500.00 3510.00 1620.00
15 PRAVAL PISHTEE - 6000.00 1750.00 800.00 8100.00 2362.00 1080.00
16 PRAVAL BHASMA (SANKH) - 10000.00 2600.00 1200.00 13500.00 3510.00 1620.00
17 PRAVAL BHASMA - 6000.00 1750.00 800.00 8100.00 2362.00 1080.00
18 PRAVAL PANCHAMRIT - 1600.00 450.00 200.00 2160.00 607.00 270.00
19 NAG BHASMA - 1500.00 400.00 180.00 2025.00 540.00 243.00
20 MUKTASSHUKTI PISHTEE - 700.00 200.00 90.00 945.00 270.00 121.00
21 MUKTASSHUKTI BHASMA - 700.00 200.00 90.00 945.00 270.00 121.00
22 LOH BHASMA (50 PUTI) - 300.00 85.00 50.00 405.00 114.00 67.00
23 MANDUR BHASMA - 300.00 85.00 50.00 405.00 114.00 67.00
24 KANT LAUH BHASMA - 1200.00 350.00 160.00 1620.00 472.00 216.00
25 KUKKUTANDATWAK BHASMA - 600.00 175.00 80.00 810.00 236.00 108.00
26 KASIS BHASMA - 600.00 175.00 80.00 810.00 236.00 108.00
27 KAPARD BHASMA - 600.00 175.00 80.00 810.00 236.00 108.00
28 JAHARMOHRA PISHTEE - 500.00 150.00 75.00 675.00 202.00 81.00
29 JAHARMOHRA BHASMA - 600.00 175.00 80.00 810.00 236.00 108.00
30 BERPATTHAR PISHTEE - 1700.00 450.00 200.00 2295.00 607.00 270.00
31 BERPATTHAR BHASMA - 1800.00 500.00 220.00 2430.00 675.00 297.00
32 GODANTI BHASMA - 300.00 85.00 50.00 405.00 114.00 67.00
33 AKIK PISHTEE - 500.00 150.00 70.00 675.00 202.00 94.00
34 AKIK BHASMA - 500.00 150.00 70.00 675.00 2020.00 94.00
35 ABHRAK BHASMA (50 PUTI) - 900.00 250.00 110.00 1215.00 337.00 148.00
36 ABHRAK BHASMA (100 PUTI) - 1400.00 400.00 180.00 1890.00 540.00 243.00