CHURAN

MEDICINE NAME  : SHILA SINDUR

USED FOR  : -


Sr. No Product Name Used For Trade Price Retail Price
1 KG 250 GM 100 GM 1 KG 250 GM 100 GM
1 MAHASHUDARSHAN CHURNA - 800.00 225.00 100.00 1080.00 303.00 135.00
2 LAVAN BHASKAR CHURNA - 600.00 175.00 80.00 810.00 236.00 108.00
3 HINGWASTIK CHURNA - 800.00 225.00 100.00 1080.00 303.00 135.00
4 GANGADHAR CHURNA - 700.00 200.00 90.00 945.00 270.00 121.00
5 DHATUPAUSHITIK CHURNA - 1200.00 350.00 160.00 1620.00 472.00 216.00
6 DADIMASHTIK CHURNA - 1000.00 300.00 140.00 1350.00 405.00 189.00
7 CHOPCHINYADI CHURNA - 1200.00 350.00 160.00 1620.00 472.00 216.00
8 BILVADI CHURNA - 800.00 225.00 100.00 1080.00 303.00 135.00
9 BELGIRI CHURNA - 400.00 125.00 60.00 540.00 168.00 81.00
10 AVIPATTIKAR CHURNA - 800.00 225.00 100.00 1080.00 303.00 135.00
11 ASHWAGANDHA CHURNA - 1000.00 300.00 150.00 1350.00 405.00 202.00
12 AJMODADI CHURNA - 800.00 225.00 100.00 1080.00 303.00 135.00
13 AGNISANDIPAN CHURNA - 800.00 225.00 100.00 1080.00 303.00 135.00
14 AGNIMUKH CHURNA - 800.00 225.00 100.00 1080.00 303.00 135.00