KHALARIYA RAS RASAYAN VATI

MEDICINE NAME  : SAMEERPANNAG RAS

USED FOR  : -


Sr. No Product Name Used For Trade Price Retail Price
1 KG 250 GM 100 GM 1 KG 250 GM 100 GM
1 SHIRSHULADI RAS - 1800.00 500.00 225.00 2430.00 675.00 303.00
2 PIYUSHBALLI RAS - 2500.00 850.00 400.00 3380.00 1150.00 540.00
3 PUSHPDHANVA RAS - 3500.00 900.00 400.00 4725.00 1215.00 540.00
4 PRATAPLANKESHWAR RAS - 1500.00 400.00 180.00 2025.00 540.00 243.00
5 PRADRANTAK RAS - 2500.00 650.00 300.00 3380.00 1150.00 540.00
6 PRADARIPU RAS - 1800.00 500.00 250.00 2430.00 675.00 338.00
7 NITYANAND RAS - 1800.00 500.00 250.00 2430.00 675.00 338.00
8 NASHTPUSHPANTAK RAS (WITH SILVER) - 15000.00 4000.00 1700.00 20250.00 5400.00 2295.00
9 NASHTPUSHPANTAK RAS - 4000.00 1125.00 500.00 5400.00 1518.00 675.00
10 NAVJIWAN RAS - 5000.00 1500.00 700.00 6750.00 2020.00 940.00
11 NAGARJUNABHRA RAS - 2000.00 550.00 250.00 2700.00 742.00 337.00
12 MADHUMALINI VASANT RAS - 5000.00 1500.00 700.00 6750.00 2020.00 940.00
13 MIRTYUNJAY RAS - 2800.00 800.00 400.00 3780.00 1080.00 540.00
14 MANMATH RAS - 3500.00 900.00 400.00 4725.00 1215.00 540.00
15 MAHAVATVIDHWANSAN RAS - 2000.00 550.00 250.00 2700.00 742.00 337.00
16 MAHAJWARANKUSH RAS - 2000.00 550.00 250.00 2700.00 742.00 337.00
17 LAGHU SUTSEKHAR RAS - 900.00 250.00 110.00 1215.00 337.00 148.00
18 LOKNATH RAS - 3000.00 850.00 500.00 4050.00 1140.00 670.00
19 LAXMI NARAYAN RAS - 2000.00 550.00 250.00 2700.00 742.00 337.00
20 LILAVILAS RAS - 3500.00 900.00 400.00 4725.00 1215.00 540.00
21 LAXMIVILAS RAS (NARDIYA) - 2000.00 550.00 250.00 2700.00 742.00 337.00
22 LAGHUMALINI VASANT RAS - 5000.00 1300.00 550.00 6750.00 1755.00 742.00
23 KRAMI MUDGAR RAS - 1400.00 400.00 165.00 1890.00 540.00 222.00
24 KRAVYADI RAS - 2400.00 625.00 275.00 3240.00 843.00 371.00
25 KRAMIKUTHAR RAS - 1600.00 450.00 180.00 1890.00 607.00 243.00
26 KAMDUDHA RAS - 1200.00 350.00 150.00 1620.00 472.00 202.00
27 KAFKUTHAR RAS - 2800.00 750.00 325.00 3780.00 1012.00 438.00
28 KAFKETU RAS - 2000.00 550.00 250.00 2700.00 742.00 337.00
29 ICCHABHEDI RAS - 2000.00 550.00 250.00 2700.00 742.00 337.00
30 HRIDYAVARAN RAS - 5500.00 1450.00 600.00 7425.00 1958.00 810.00
31 GARBHPAL RAS - 1800.00 500.00 225.00 2430.00 675.00 303.00
32 GANDHAK RASAYAN - 800.00 225.00 90.00 1080.00 303.00 121.00
33 EKANGVIR RAS - 2200.00 600.00 250.00 2970.00 810.00 337.00
34 CHANDRAKALA RAS (WITH PEARL) - 6000.00 1750.00 800.00 8100.00 2362.00 1080.00
35 CHANDRAKALA RAS - 3000.00 825.00 400.00 4050.00 1114.00 540.00
36 CHAUSATH PRAHARI PIPAL - 1500.00 400.00 180.00 2025.00 540.00 243.00
37 CHANDRAMRIT RAS - 2000.00 550.00 250.00 2700.00 742.00 337.00
38 BOLBADH RAS - 3000.00 825.00 400.00 4050.00 1114.00 540.00
39 BOLBADH RAS - 3000.00 825.00 400.00 4050.00 1114.00 540.00
40 AANVALKI RASAYAN - 800.00 25.00 90.00 1080.00 303.00 121.00
41 AJEERAN KANTAK RAS - 4000.00 1125.00 500.00 5400.00 1518.00 675.00
42 AMVATARI RAS - 2000.00 550.00 250.00 2700.00 742.00 337.00
43 ASHWAKANCHUKI RAS - 1800.00 500.00 225.00 2430.00 675.00 303.00
44 ARSHKUTHAR RAS - 1800.00 500.00 225.00 2430.00 675.00 303.00
45 ANAND BHAIRAV RAS - 2000.00 550.00 250.00 2700.00 742.00 337.00
46 AGNIKUMAR RAS - 1600.00 400.00 180.00 1890.00 540.00 243.00